Zdolność upadłościową na zasadach ogólnych posiadają m.in. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, osoby prawne (spółki z o.o., spółki akcyjne), a także ułomne osoby prawne (np. spółki jawne, czy spółki komandytowe, komandytowo akcyjne).

Ponadto, zdolność tą posiadają też wspólnicy spółek osobowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem. Te same zasady dotyczą partnerów w spółce partnerskiej.

Nasza oferta obejmuje:
• szczegółową analizę sytuacji faktycznej przedsiębiorstwa przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości,
• przygotowanie kompletnej dokumentacji oraz wniosku o ogłoszenie upadłości,
• przygotowanie wniosku o umorzenie zobowiązań wraz z ustaleniem planu spłat oraz reprezentacja w toku postępowania w przedmiocie umorzenia zobowiązań (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),
• przygotowanie postępowania o wyłączenie składników majątkowych z masy upadłości,
• świadczenie innych czynności z zakresu doradztwa restrukturyzacyjnego konieczne z uwagi na stan sprawy.

Ważne!!! Upadłość konsumencka członka zarządu spółki jest coraz powszechniejszym sposobem radzenia sobie z długami przez osoby wchodzące w organy zarządcze przedsiębiorstw. Kiedy członek zarządu spółki może ogłosić upadłość konsumencką?

Członkowie zarządu spółek, którzy nie prowadzą odrębnych przedsiębiorstw w ramach jednoosobowych działalności gospodarczej, posiadają zdolność upadłościową w zakresie tzw. upadłości konsumenckiej.

Jeśli osoba reprezentująca spółkę widnieje jednak w rejestrze przedsiębiorców jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, to właściwe są przepisy dotyczące upadłości firm.

Dobrze przeprowadzona upadłość konsumencka pozwala na całkowite oddłużenie dłużnika (konsumenta). Daje możliwość otwarcia czystej karty i prowadzenia dalszego życia bez długów, komorników i windykatorów.

Upadłość konsumencka, jak to zrobić?
Po pierwsze należy dobrze przygotować wniosek do sądu. Wielu konsumentów z powodu wadliwie sporządzonych wniosków, które są odrzucane przez sądy nie ma szansy na umorzenie swoich długów już na wstępnym etapie postępowania. Przygotowanie dobrego wniosku to proces, który można podzielić na etapy:
• analiza spełniania kryteriów ogłoszenia upadłości przewidzianych przez ustawę osoby która chce ogłosić upadłość konsumencką (dłużnika);
• analiza przyczyn trudnej sytuacji i popadnięcia w stan niewypłacalności;
• analiza sytuacji materialnej, finansowej i rodzinnej;
• analiza wszystkich wierzycieli;
• faktyczne przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej do właściwego sądu gospodarczego.

I Uwaga!!!
We wniosku należy wskazać wszystkich wierzycieli.
W przeciwnym wypadku może dojść do sytuacji, iż dany wierzyciel nie będzie brał udziału w postępowaniu upadłościowym i nie dojdzie do umorzenia jego zobowiązania.

II Uwaga!!!
We wniosku należy wskazać cały swój majątek i rzetelnie opisać przyczyny zaistniałej sytuacji.
Specyfika postępowania upadłościowego powoduje, że dłużnicy, nieświadomi konsekwencji podejmowanych wcześniej działań, narażają się na umorzenie postępowania upadłościowego z powodów, których można by było uniknąć na etapie sporządzania wniosku.