Restrukturyzacja to szereg działań mających poprawić kondycję finansowo-ekonomiczną przedsiębiorstwa (dłużnika) i zwiększyć jego zdolności do regulowania zobowiązań. Celem nadrzędnym postępowania restrukturyzacyjnego jest zabezpieczenie słusznych praw wierzycieli przy jednoczesnej ochronie dłużnika przed egzekucją.

• Postępowanie o zatwierdzenie układu – kiedy to sam dłużnik przy wsparciu zatrudnionego przez siebie licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego przygotowuje i negocjuje z wierzycielami propozycje układowe, przeprowadza głosowanie nad układem i w razie przyjęcia przez wierzycieli zwraca się do sądu o jego zatwierdzenie.
• Przyspieszone postępowania układowe – możliwe do przeprowadzenia w przypadku gdy kwota wierzytelności spornych nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.
• Postępowanie układowe – może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.
• Postępowanie sanacyjne – umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności a działaniami sanacyjnymi są czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją.

• Uniknięcie upadłości przedsiębiorcy.
• Zawieszenie egzekucji.
• Zaspokojenie wierzycieli w większym stopniu niż w wypadku ogłoszenia upadłości.
• Możliwość uwolnienia się członka zarządu od odpowiedzialności za długi spółki, jeżeli we właściwym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu (art. 299 Kodeksu Spółek Handlowych).

• Analiza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa.
• Doradztwo w kontekście wyboru właściwego trybu postępowania restrukturyzacyjnego (postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia układu, postępowanie układowe, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne).
• Doradztwo dla podmiotów będących w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego.
• Opracowanie wstępnego planu restrukturyzacyjnego.
• Opracowanie planu restrukturyzacyjnego.
• Przygotowanie wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.
• Pomoc w negocjacjach z wierzycielami.
• Funkcja doradcy restrukturyzacyjnego w trakcie procesu restrukturyzacji w postępowaniu o zatwierdzenie układu- dłużnik sam dokonuje wyboru doradcy.
• Funkcja nadzorcy sądowego, nadzorcy układu w postępowaniach układowych i przyspieszonych postępowaniach układowych;
• Funkcja zarządcy sądowego w postępowaniach sanacyjnych.
podejmowanie środków zaradczych na rzecz dłużników, którego wierzyciel złożył wniosek o upadłość.

• Reprezentacja wierzyciela w Radach wierzycieli i w kontaktach z zarządcą / nadzorcą sądowym.
• Reprezentację wierzycieli w toku postępowania restrukturyzacyjnego.