Molestowice

Molestowice

Molestowice

nieruchomości

Syndyk masy upadłości ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości położonej w Molestowicach gmina Niemodlin, działka gruntu rolnego nr 95/3 pow. 3.000m2, KW OP1O/00079085/8

Cena nie mniejsza niż:

18 000 zł (słownie : osiemnaście tysięcy złotych)

Wadium:

1 800 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych)

Oferty należy składać do 22.04.2021 r.

Wyciąg z regulaminu sprzedaży