Mieszkanie Niemodlin

Mieszkanie Niemodlin

Mieszkanie Niemodlin

nieruchomości

Syndyk masy upadłości ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Niemodlinie, Os. Piastów 12/1, o powierzchni 50,30 m2, KW nr OP1O/00134594/3 .

Cena nie mniejsza niż: 179 000 zł

słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych

Wadium: 17 900 zł

słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset złotych

/należy wpłacić do 9 listopada 2021r./

Wyciąg z regulaminu sprzedaży