5/6 nieruchomości w Oleśnie

5/6 nieruchomości w Oleśnie

5/6 nieruchomości w Oleśnie

nieruchomości

Syndyk masy upadłości ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości tj. 5/6 udziału w prawie własności działki gruntu nr 2655/1 o pow. 0,0193 ha zabudowanej częścią budynku mieszkalnego jednorodzinnego odpowiadającą 15,5% powierzchni jego zabudowy, położonej w Oleśnie, gmina Olesno , przy ul. Miarki 4 , KW OP1L/00008866/6

Cena nie mniejsza niż:

54 083 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt trzy złote)

Wadium:

5 408 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta osiem złotych) należy wpłacić do

24 stycznia 2022 r.

wyciąg z regulaminu sprzedaży