1/18 mieszkania + część wspólna

1/18 mieszkania + część wspólna

1/18 mieszkania + część wspólna

nieruchomości

Syndyk masy upadłości ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Opolu, ul. Katowicka 5, składającej się z 1/18 udziału w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 4 , KW nr OP1O/00091706/8, oraz 1124/10000udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, KW nr OP1O/0072774/6

Cena nie mniejsza niż: 16 889 zł
słownie: szesnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych
Wadium: 1 688,90 zł
słownie: tysiąc sześćset osiemdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt groszy
/należy wpłacić do 7 października 2021r./

Wyciąg z regulaminu sprzedaży