Pre-pack czyli przygotowana likwidacja jest formą postępowania upadłościowego opisaną w art. 56a ÷ 56h ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe, w której na etapie przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości pojawia się kupiec zainteresowany zakupem przedsiębiorstwa w całości, jego zorganizowanej części lub znaczących aktywów.

W tym postępowaniu wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania upadłościowego (lub przed jego rozpoznaniem) dołącza się  wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa w całości lub niektórych jego składników, na zasadach ustalonych wcześniej przez dłużnika i nabywcę, a następnie zatwierdzonych przez sąd.
 
Przygotowana likwidacja (pre-pack) pozwala na maksymalne skrócenie czasu i kosztów postępowania z uwagi na ograniczenie obowiązków syndyka po ogłoszeniu upadłości.
 
Wykorzystanie przygotowanej likwidacji w upadłości (pre-pack) w sprzedaży całości przedsiębiorstwa przynosi ogromne korzyści m.in. wierzyciele dłużnika są zaspokojeni w wyższym stopniu niż w przypadku standardowej upadłości likwidacyjnej jak i koszty postępowania upadłościowego są znacznie niższe.
 
Sprzedaż przedsiębiorstwa w procedurze przygotowanej likwidacji jest bardzo bezpieczna dla kupującego gdyż nabywa on aktywa w postępowaniu upadłościowym czyli wolne od długów i obciążeń. Wszelkie zastawy zostają zdjęte a hipoteki wykreślone. Jednocześnie na kupującego przechodzą wszystkie pozwolenia i koncesje (o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej).